SvTMK

 

Mentalbeskrivning
Ett mentaltest beskriver varför en hund gör som den gör i olika situationer. Det kan vara bra för den enskilda hundägaren att få en större förståelse för vad man har för hund, d v s varför hunden reagerar som den gör i olika situationer. Testet visar också vilka starka sidor hunden har och i vilka situationer hunden behöver stöd och uppmuntran. Både Svenska kennelklubben och Brukshundsklubben anordnar mentalbeskrivningar. Testbanan som används består av flera olika moment som hunden testas i. Hur hunden sedan reagerar i de olika momenten/situationerna protokollförs, i ett s k mentalitetsprotokoll.

BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
Anordnas av Svenska kennelklubben, de moment som testas är: 
1.      Främmande person Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.
2.      Föremålslek Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

  

3.      Matintresse Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.
4.      Överraskning En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.
5.      Skrammel En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.
 6.      Närmande person En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

 

7.      Underlag Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.
8.      Skott (valfritt moment) Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott. När testet är genomfört gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.
Efter genomgående mentalbeskrivning får man även en ”enkät om vardagsbeteende” att besvara som beskriver hur hunden reagerar i vardagssituationer. Läs mer på www.skk.se  

 

MH - Mentalbeskrivning Hund
Anordnas av Brukshundklubben, de moment som ingår i detta test är:    

1.      Kontakt/socialitet Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.
2.      Lek/lekfullhet Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.
3.      Jaktlust/Förföljande Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det
4.      Aktivitet I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.
5.      Nyfikenhet/intresse Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.
6.      Skott En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.
7.      Rädsla Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.
8.      Hot I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.
Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus och skrivs in i hundens stamtavla. Originalet skickas via Svenska Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering. Läs mer på www.brukshundklubben.se